15 juni 1951: Svenska ITI bildas

Svenska ITI-rådet konstituerades den 15 juni 1951 vid ett sammanträde i Drottningholms Teatermuseums bibliotek, Linnégatan 7 i Stockholm.

Bakgrunden till detta möte var att det på Unescos generalkonferens 1946 presenterades ett förslag till ett internationellt teaterinstitut.  Under våren möttes 25 teaterexperter från 14 länder och gjorde ett förslag till stadgar, som sedan antogs på ett konstituerande möte i Prag 1948.  Bakgrunden var behovet av samarbete och internationella kontakter efter kriget i ett icke-politiskt, icke-kommersiellt nätverk. 

Den franske delegaten Leon Blum uttryckte det senare så här: ”What was important to the pioneers of the ITI was their determination to build bridges between the peoples of the large family of theatre and consequently the large family of humanity”. 

ITI:s verkställande utskott skickade redan 1948 en skrivelse till svenska UD med inbjudan till svenskt medlemskap. Efter hörande med Teaterrådet, de svenska större teatrarna (som vid denna tidpunkt var ett tiotal) och Unescokommittén beslutades att två observatörer skulle sändas till ITI:s världskongress i Paris i juni 1950. Dessa blev Dramatenchefen Stig Torsslow och kanslerssekreterare G.Z.Topelius. 

På deras förslag och i samråd med de svenska teaterorganisationerna och de statsunderstödda teatrarna beslutade Kungl Maj:t att anta inbjudningen till svenskt medlemskap, anvisade 1500 kr till medlemsavgiften samt uppdrog åt Teaterrådet att initiera bildandet av ett svenskt ITI-råd.

I detta konstituerande möte deltog representanter för Teaterrådet, Teatrarnas Riksförbund, Svenska Teaterförbundet, Radiotjänst, Svenska dramatikers Riksförbund och Drottningholms Teatermuseum samt Svenska Unesco-rådet.  Ordförande var Teaterrådets ordförande Carl Juhlin-Dannfelt.

Man utsåg ett arbetsutskott som under de första åren främst ägnade sig åt att samla material om svensk teater för egen dokumentation och för bidrag till internationella publikationer, utställningar och seminarier. Bland annat gjordes ett Sverigenummer av tidningen World of Theatre

1956 utökades namnet till Svensk Teaterunion – Svenska ITI-rådet och man antog nya stadgar som slog fast unionens roll som, ”organ för samarbete inom svensk teater för behandling av dithörande frågor av principiell och allmän natur”.  Nya medlemmar blev Svenska Teaterkritikers Förening och Svenska Regissörsförbundet.