Stadgar

Stadgar


§ 1 Ändamål och organisation
Scensverige är en ideell förening för samarbete inom svensk scenkonst.
Organisationens officiella namn är Scensverige – Swedish ITI. Härefter kallat Scensverige.

Scensveriges ändamål är

att främja olika grenar av den svenska scenkonsten genom att verka för ökat samarbete, skapa plattformar för möten och idéutbyten och sprida kunskap och information inom scenkonstens område.

att vara svenskt centrum av ITI (International Theatre Institute) och arbeta för utökade internationella relationer samt främja kännedomen om den svenska scenkonsten i andra länder.

att i samarbete med nordiska organisationer och nätverk främja det nordiska utbytet inom scenkonsten. Scensverige verkar genom ett råd, en styrelse, ett kansli samt följande kommittéer med särskilda uppdrag:

Utbildningskommittén
ska arbeta med utbildningsfrågor och kompetensutveckling inom scenkonstens olika grenar.

Den kulturpolitiska kommittén
ska bevaka kulturpolitiska frågor på scenkonstens område samt allmänpolitiska frågor som kan ha betydelse för scenkonstens utveckling.

§ 2 Medlemmar
Medlemmar i Scensverige kan vara institutioner, organisationer, verksamheter och andra professionellt verksamma utövare som bedriver exempelvis konstnärligt, pedagogiskt, vetenskapligt eller fackligt arbete inom scenkonstens område i Sverige.

Därutöver möjliggörs för stödmedlemskap (sponsor). Stödmedlem har inte rösträtt.
Stödmedlemskap innebär rätt att närvara vid alla öppna möten, delta i programarbete samt hjälpa till att sprida kunskap om Scensverige och dess verksamhet.

Nya medlemmar antas av styrelsen.

§ 3 Rådet
Scensveriges högsta beslutande organ är rådet.
I rådet ingår en röstberättigad representant för varje medlem i Scensverige. Teaterförbundet för scen och film har rätt att utse 35 representanter. Danscentrum och Teatercentrum har rätt att utse 5 representanter vardera.

Medlemmarna utser representanter i rådet för en tid av två år, med rätt att vid förfall under pågående mandatperiod utse ersättare för återstoden av tvåårsperioden.

§ 4 Rådsmöte och årsmöte
Rådet sammanträder på kallelse av styrelsen eller då minst 15 representanter så påfordrar.
Kallelse till rådsmöte skall vara utsänd senast 14 dagar i förväg.

Beslut fattas med enkel majoritet utom vid beslut som avses i § 16 . Vid lika röstetal äger mötesordföranden utslagsröst.
Varje rådsmedlem kan med fullmakt företräda en annan medlem.

Årsmöte
Ett av rådsmötena är Scensveriges årsmöte. Detta ska hållas senast den 31 maj.

Kallelse till årsmöte skall vara utsänd senast två månader i förväg.

Motioner till årsmötet skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast en månad i förväg.

Handlingar till årsmötet skall vara utsända senast 14 dagar i förväg.

Vid årsmötet skall följande frågor förekomma:

Mötets öppnande
Fastställande av dagordningen
Val av ordförande vid mötet
Val av protokollförare vid mötet
Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet
Upprättande och godkännande av röstlängd
Prövning av frågan om mötet har blivit stadgeenligt utlyst
Föredragning av verksamhetsberättelse och bokslut
Föredragning av revisionsberättelse
Fråga om fastställande av resultaträkning och balansräkning
Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för den tid verksamheten omfattar
Val av ordförande och vice ordförande
Val av styrelsens övriga ledamöter
Val av utbildningskommittén
Val av revisorer
Val av valberedning
Instruktion till valberedningen
Information om vilka ledamöter som utsetts till den kulturpolitiska kommittén Fastställande av medlemsavgifter
Framställningar från styrelsen
Motioner
Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till mötet.

Val hålls dock endast vartannat år.

Extra årsmöte kan sammankallas av styrelsen eller om minst 10 % av de
röstberättigade medlemmarna kräver det. Kallelse och handlingar ska utgå enligt regler för årsmötet. Vid det extra årsmötet behandlas endast de ärenden som
föranlett det extra årsmötet och finns med i kallelsen. Gäller mötet stadgeändring hänvisas till § 15.


§ 5 Valberedning
En valberedning om minst tre ledamöter utses av årsmötet efter nomineringar från medlemmarna.
Årsmötet antar en instruktion för valberedningen på förslag från styrelsen.

§ 6 Styrelsen
Scensveriges löpande ärenden handhas av styrelsen. Denna väljs vid årsmötet vartannat år samt består av Scensveriges ordförande, vice ordförande och elva övriga ledamöter.

Av styrelsens ledamöter skall minst två representera Svensk Scenkonst och minst två representera Teaterförbundet för scen och film samt en representant vardera för Danscentrum och Teatercentrum. Styrelsens sammansättning ska spegla branschens mångfald.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsmässig när minst sju ledamöter är närvarande.

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

§ 7 Ledaren av verksamheten
Ledaren av verksamheten anställs av Scensverige efter beslut av styrelsen för att verkställa styrelsens beslut och vara chef för Scensveriges kansli.

Ledaren av verksamheten är föredragande i styrelsen samt är styrelsens sekreterare, om ej annat beslutas.

§ 8 Utbildningskommittén
Inom Scensverige finns en utbildningskommitté för arbete med
utbildningsfrågor och frågor om kompetensutveckling inom scenkonsten.

Kommittén består av följande 13 ledamöter varav en ordförande.

2 representanter för Svensk Scenkonst
2 representanter för Teaterförbundet för scen och film
3 representanter för utbildningar teater
2 representanter för utbildningar dans
2 representanter för det fria teater- och danslivet
2 representanter för övriga organisationer / institutioner

Ordföranden och utbildningskommittén väljs av Scensveriges årsmöte, för en period av två år, efter förslag från valberedningen.

Kommittén kan inom sig utse ett arbetsutskott.

Utbildningskommittén har möjlighet att inbjuda Scensveriges medlemmar till möten om relevanta och aktuella utbildnings- och kompetensfrågor.

Utbildningskommittén rapporterar till styrelsen.

§ 9 Kulturpolitisk kommitté
Inom Scensverige finns en kulturpolitisk kommitté för bevakning av kulturpolitiska och allmänpolitiska frågor på scenkonstområdet.
Kommittén består av de av Scensveriges medlemmar som är företrädare för arbetsgivare och arbetstagarorganisationer.

Respektive organisation utser själv sin representant i kommittén.

Den kulturpolitiska kommittén har möjlighet att bjuda in till möten för alla medlemmar kring aktuella kulturpolitiska och allmänpolitiska frågor.

Kommittén kan inom sig utse ett arbetsutskott.

Kommittén rapporterar till styrelsen.

§ 10 Firmatecknare
Firmateckningsrätt och skriftlig attest- och utanordningsrätt för Scensverige fastställs årligen av styrelsen.

§ 11 Verksamhets- och räkenskapsår
Scensveriges verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 12 Årsavgift
Medlemmarna erlägger till Scensverige en årsavgift, vars storlek fastställs av årsmötet varje år. Avgiften skall vara erlagd senast den 31 mars innevarande verksamhetsår.

§ 13 Utträde
Utträde ur Scensverige ska anmälas till styrelsen senast den 31 oktober föregående verksamhetsår.

§ 14 Uteslutning
Styrelsen kan utesluta medlem som inte uppfyller stadgarnas krav eller som ej erlagt medlemsavgift under det senaste året.

§ 15 Stadgeändring
För förändring av dessa stadgar krävs beslut på två på varandra följande årsmöten, varav ett ordinarie årsmöte. Mellan årsmötena skall minst två månader förflyta. På det sist hållna mötet krävs att minst 2/3 av rådets medlemmar är eniga om beslutet.

Förslag till stadgeändring skall vara styrelsen tillhanda senast två månader innan årsmötet alternativt det extra årsmötet.
Ändringsförslaget jämte styrelsens yttrande skall tillställas medlemmarna tillsammans med handlingarna till årsmötet alternativt det extra årsmötet.

§ 16 Beslut om upplösning / utträde
Beslut om Scensveriges upplösning eller utträde ur ITI fattas vid två på
varandra följande årsmöten varav ett kan vara ett extra årsmöte.
Mellan mötena ska minst två månader förflyta.

Minst 2/3 av rådets medlemmar skall vara eniga om beslutet.

Antagna på årsmöte 2008-12-01 ändrade på årsmöten 2011-03-23, 2012-
03-19, 2017-03-31
och 2019-11-11