Open Calls

Aktuella open calls


DRAMATIKERSTÖD – DRAMATIKERRÅDET, SVERIGES FÖRFATTARFOND

Dramatikerrådet vid Sveriges författarfond fördelar i höst på nytt dramatikerstöd till teatrar för beställning av nyskriven svensk dramatik. Ansökan ska göras gemensamt av teatern och dramatikern. För att en ansökan ska behandlas under hösten (beslut i oktober/november) ska den ha inkommit senast den 1 oktober.

Extra information för hösten 2020: Normalt gäller att pjäsen ska sättas upp inom 18 månader efter att stöd beviljats. Tidsgränsen gäller i utgångsläget också denna höst, men Dramatikerrådet är helt inställt på senare bevilja förlängd tidsfrist, för de fall tidsplanen inte kan hållas i enlighet med en ursprunglig plan. Det räcker med en enkel anhållan för en sådan förlängning.

Detsamma gäller om formerna för uppsättningen kommer att behöva justeras med hänvisning till publikrestriktioner eller ändrade ekonomiska förutsättningar. Sådana eventuella förändringar kan bara förankras med dramatikerrådet under resans gång.

Till sist kan tilläggas att dramatikerrådet inte begär tillbaka den första delen av utbetalt stöd om det i värsta skulle visa sig att projektet inte alls går att genomföra. Detta förstås under förutsättning att stödet utbetalats till den dramatiker som arbetat med pjäsen som stöd beviljats för. (Vad som övrigt överenskommit i avtal mellan parterna är utanför själva stödregelverkets räckvidd.)

Information och ansökningshandlingar finns hos Sveriges författarfond: 
www.svff.se. Ansökan kan också göras digitalt direkt på webbplatsen. Särskilda inloggningsuppgifter skickas på begäran per mejl.
Kontakt: Jesper Söderström
E-post: jesper.soderstrom@svff.se
Tfn: 08-440 45 51.


NEW NORDIC VOICES – CUT THE CORD THEATRE

New Nordic Voices är ett nytt program från Cut the Cord Theatre för översättning av ny dramatik från Norden (Danmark, Sverige, Norge, Finland, Island och Färöarna). Syftet är att lyfta nya nordiska dramatiker och deras arbete i Storbritannien.

Klicka här för mer information och anmälan.

Cut the Cord Theatre’s hemsida: www.cutthecordtheatre.com
Vid frågor, mejla: info@cutthecordtheatre.com

Deadline: 8 Oktober 2020


VIIRUS GUEST: OPEN CALL 2021-2023

Viirus GUEST gästspelsprogram startade hösten 2017. Under åren 2017-2019 har den kuraterade repertoaren haft över 30 förverkligade produktioner. Syftet med Viirus GUEST repertoar är att berika Helsingfors och i synnerhet Busholmens konst- och kulturutbud samt att erbjuda lediga utrymmen till aktörer inom kulturbranschen.

Open call-ansökningarna lediganslås två gånger om året och samtliga gästspel är hyresbaserade, vilket innebär att den gästande aktören erlägger en skälig hyra för utrymmet och erhåller i sin tur biljettintäkterna i sin helhet.

Till Viirus GUEST gästspelsprogram önskar vi konstnärligt högklassiga och professionella produktioner som fascinerar och intresserar båda vår teater och publiken. Vi lägger speciell vikt vid följande faktorer:

  • Produktioner som utmanar vedertagna konventioner eller på annat sätt är nya, överraskande och intressanta
  • Urpremiärer, inhemska premiärer eller produktioner som inte har visats i Helsingfors tidigare
  • Projekt och produktioner som främjar språklig och kulturell mångfald och/eller som behandlar jämlikhetsfrågor
  • Produktioner eller produktionsprocesser som aktiverar områdets invånare
  • Finansiellt och produktionsmässigt välplanerade projekt. 

Frågor gällande ansökningarna och lokalerna riktas via mejl till programproducent Mirkka Maikola, mirkka.maikola@viirus.fi

Klicka här för mer info om ansökan och lokaler.

Deadline för ansökan: 8 oktober 2020


HÖSTENS UTLYSNINGAR INOM TEATER OCH FILM – KONSTNÄRSNÄMNDEN

Projektbidrag
Söks för ett avgränsat projekt. Du söker med projektbeskrivning, budget och arbetsprover.
Film ansökningsperiod:           14 sept – 14 okt
Teater ansökningsperiod:       20 sept – 20 okt


Resebidrag 
Söks för resor till utlandet på eget initiativ som exempelvis research eller fortbildning.Sista ansökningsdag  1 oktober

Internationellt utbyte
 
Söks om du har en inbjudan till utlandet ex. till en festival, gästspel eller workshop, eller vill bjuda in någon till Sverige för samarbete.
Sista ansökningsdag  1 oktober

Läs mer om alla stipendier och bidrag  och se alla ansökningstider för 2020


GÄSTSPEL – ATALANTE

Atalante är en konstnärsdriven scen med gästspel, sam- och egna produktioner. Scenen medfinansieras Statens Kulturråd, Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad vilket medför att vi kan hålla nere våra hyreskostnader för gästspelen. Scenen har ett konstnärligt råd som lägger Atalantes repertoar. Vårt mål är att hitta en bra bredd i repertoaren som ingår i vår konstnärliga identitet. Vi prioriterar samtida scenkonst där den nutida koreografin och experimentella musiken står i fokus. Vi presenterar även film, konst och festivaler där det ges utrymme för kulturdebatter och samtal. Vi har alltid fler ansökningar än vad vi kan presentera.

Så här söker du:
Skicka in en projektbeskrivning om vad du vill presentera, vilken omfattning och tidsperiod till atalante@atalante.org.

Mer info: http://atalante.org/om-ansokningar
Denna sökrunda avser föreställningar med planerad premiär hösten 2021.
Sista ansökningsdag: 1 november 2020

För kännedom:
• Observera att du hyr scenen till ett reducerat pris. Kontakta scenens koordinator för kostnader etc.
• Om verket har haft premiär vill vi gärna se bild/videomaterial (länk).
• Vi prioriterar urpremiärer inom scenkonst (koreografi, performance, ljudkonst).
• Förfrågningar som kommer in efter sista ansökningsdag kan vi inte ta ställning till.
• Vi har begränsad möjlighet att ingå i samarbetsprojekt. För hyreskostnader i samband med gästspel kontakta scenen.
• Vi hyr inte ut till körverksamhet, fester, samfund eller politisk verksamhet.
• Atalante har ingen scenisk verksamhet 15 juni-15 augusti.

Teknisk information:
• Scenens mått är: B 12,5 m / D 10m / H 5m (till ljusrå).
• Atalante har 88 sittplatser i fast gradäng.

Kontaktperson
Tomas Persson Carlberg
Gästspelskoordinator
tomas@atalante.org
tel: +46 (0)31-711 82 00