Vi är en del av ICORN

ICORN (International Cities of Refuge Network) är en internationell medlemsorganisation av städer, kommuner eller regioner som vill värna och arbeta för yttrandefrihet och konstnärlig frihet. Fristäderna ger temporärt skydd genom residens för förföljda för- fattare, journalister, musiker, bloggare, akademiker, fotografer, curatorer, konstnärer, skådespelare, regissörer med flera.

Fristadsprogrammet skiljer sig från andra konstnärliga residenspro- gram så tillvida att det viktigaste kriteriet vid urval inte är konstnärliga meriter, utan behovet av att komma i säkerhet och/eller att få sin röst hörd och sina verk publicerade. I regel handlar det om att flytta en yrkes- verksam författare eller annan konstnär från en farlig situation där hen genom sitt arbete riskerar att bli förföljd, hotad eller fängslad.
En viktig uppgift för fristaden är att ge arbetsro, kollegial och social gemenskap och möjlighet till självständigt arbete fritt från påtryckningar och trakasserier.

Scensverige är en av många kulturorganisationer som stöttar fristadsprogrammet, tillsammans med organisationer som Svenska PEN, Sveriges författarförbund, KRO, Illustratörcentrum, Författarcentrum, Svenska Tecknare och SKAP

Varje år arrangerar ICORN ett medlemsmöte i någon av de anslutna fristäderna, vartannat år i form av en generalförsamling där bland annat styrelsen väljs.


Läs mer om ICORN

Läs Fristadshandboken