Teknik

För att vara säker på vilka tekniska förutsättningar som finns på den nya spelplatsen är det viktigt att ha en teknisk rider (som ibland också kallas contract rider eller teknisk specifikation) Den tekniska ridern är ofta en bilaga till avtalet, och i den finns en detaljerad lista på de krav man har för att genomföra föreställningen vad gäller ljus, ljud, scen, personal, loger mm. Om arrangören är okänd är behovet av en noggrann rider desto större.

En teknisk rider bör innehålla:

• Inlastning. Mått på dörrar, hissar och avstånd
• Tidschema. Klockslag för inlastning och bygge
• Behov av teknisk personal på plats
• Ljusritning och lista med ljusutrustning, antal strålkastare, dimmers, filter mm
• Typ av ljusbord, krav på minneskapacitet och förinställningar
• Specificerad ljudutrustning
• Krav på elektricitet, kraft och typ
• Scenmått, sidoscen
• Typ av golv
• Hängningsbehov, typ av rån, lyftpunkter, vikter
• Scenmekanik
• Inteckningar, fonder, byxor, tak
• Tidsschema för personalbehov för repetitioner föreställningar
• Städning av scenen
• Tidsschema och personalbehov för rivning
• Rekvisitabehov
• Behov av tolk

Artisternas behov:
• Loger. Hur många loger behövs, hur många platser. Dusch, varmvatten, luftkonditionering
• Tillgång till repetitions sal, repetitionstid
• Transportbehov, hämtning från flygplats, hotell
• Behov av tolk
• Mat och dryck. Tillgång till mat och dryck mellan föreställningarna. Tillgång till dricksvatten
• Tvätt och strykning

Tänk på att klargöra från början vad som är höger och vänster i teaterhuset. Traditionen är olika om man ser teatern från scenens- eller från salongens perspektiv. Det kan vara bra att utbyta bilder och ritningar av lokal, scenografi och teknisk riggning. Var också uppmärksam på hur du översätter facktermer, det kan skilja sig från land till land när det gäller benämningar på t.ex. personalkategorier. Det är därför extra viktigt att var tydlig med vad man menar och förväntar sig av både teknik och personalen på plats. Organisationen av det tekniska arbetet ser väldigt olika ut på olika platser. I många länder är yrkesfunktionerna betydligt mer separerade än vi är vana vid i Sverige. T.ex. kan en scentekniker inte tillåtas att klättra upp på en stege och rigga en strålkastare.

Arbetslagstiftningen vad gäller övertid varierar också från land till land, samt brandskydd och säkerhetsföreskrifter. Värdteatern har alltid ansvar för hur genomförandet av föreställningen går till. Har man en komplicerad teknik eller spellokal kan det vara nödvändigt att någon tekniskt kunnig person åker till den påtänkta teatern och går igenom förutsättningarna på plats. Har ni inte möjlighet att göra det är det ännu viktigare att kommunikationen med er motpart fungerar. Försäkra er om att de tekniska kraven hamnar hos en person som kan göra en bedömning av vad ni begär.

Den första ridern kan komma att följas av fler och modifierade riders, som följd av de förhandlingar som blir nödvändiga för att anpassa kraven till vekligheten. Förhoppningsvis kommer man fram till bra kompromisser och alternativa lösningar. Uppdatera ridern kontinuerligt så att det alltid finns en aktuell version av vad ni kommit överens om. Den slutgiltiga ridern läggs som en bilaga till kontraktet, men låt inte förhandlingarna runt ridern bromsa undertecknandet av kontraktet. Det är fullt möjligt att ändra i ridern efter det att kontraktet är undertecknat. Låt då undertecknarna av avtalet signera ändringarna i ridern.