Årsmöte

Idag har vi årsmöte mellan kl. 13:00-ca 17:30 på Unga Klara i Stockholm.

Dagordning

 1. Mötets öppnande 
 2. Fastställande av dagordningen
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av mötessekreterare
 5. Val av två justerare
 6. Godkännande av röstlängd
 7. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande
 8. Verksamhetsberättelse och bokslut för 2013
 9. Föredragning av revisionsberättelsen 
 10. Fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Fastställande av medlemsavgifter 2015
 13. Aktuellt verksamhet
  – Ny musikteaterkommitté
  – Dokumentation och statistik i Scendatabasen
  – Swedstage 2014
  – Internationellt utbyte 
 14. Scenkonstbiennalen i Malmö 2015
 15. EU och scenkonsten:
  – Elin Rosenström, Kulturrådet, presenterar det nya programmet Kreativa Europa
  – Susin Lindblom om EU:s roll för den nationella kulturpolitiken och upphovsrätten
 16. Övriga frågor
 17. Visning av filmen The Tightrope om Peter Brook, ca kl 16.00 – 17.25