Råd till en kulturminister


Idag publicerar vi en artikel i Svenska Dagbladet tillsammans med Svensk Scenkonst och Teaterförbundet.

Artikeln går också att läsa här.


TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER!

Kulturen blev inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen har allt att vinna på att satsa på scenkonsten!

Den professionella scenkonsten i Sverige har ett starkt publikstöd. Den innefattar stora och små institutioner runt om i landet, hundratals fria grupper och producenter. Varje år visas många tusen föreställningar för en publik på närmare 7 milj.

Scenkonsten har en avgörande roll för att förverkliga nationella, regionala och lokala kulturpolitiska mål. Den bidrar aktivt till att verka för yttrandefrihet, integration och hållbar utveckling. Samtidigt medför urgröpta resurser och brist på utvecklingsmöjligheter att högklassig och efterfrågad scenkonst inte når så många som den har potential till.

Vi vet att en kulturminister inte kan åstadkomma de nödvändiga reformerna ensam. Vi föreslår därför:

Samverka med branschen!
Vi som företräder scenkonstbranschen ser fram emot att bidra med vår kompentens och kunskap för att vi gemensamt ska uppnå målet om en scenkonst för alla.

Samverka med utbildningsministern om scenkonst i skolan
Kulturens roll i skolan behöver stärkas genom ökning av estetiska ämnen och samverkan med kulturskolan. Skapande skola är inte lösningen för scenkonsten och har i många fall blivit en ersättning i stället för ett komplement. Alla barn och ungdomar i skolan bör garanteras minst en professionell scenkonstupplevelse per termin.

Samverka med arbetsmarknadsministern om att stärka kulturarbetsmarknaden
Genom stöd till regionala lösningar för kompetensutveckling och förstärkt stöd till centrumbildningarna kan arbetsmarknadsministern bidra till en stärkt kulturarbetsmarknad.

Samverka med Sveriges Kommuner och Landsting om att möjliggöra scenkonst över hela landet                                                                                              
Det saknas idag ett välutvecklat stöd till arrangörer och ett distributionssystem för scenkonsten för både barn, unga och vuxna. För att tillgängliggöra scenkonsten för alla krävs en infrastruktur av arrangörer och förmedlare i hela landet. Detta kräver regionala och kommunala insatser men även nationell samverkan.

Samverka med utrikesministern om att förstärka det internationella kulturutbytet
Det krävs en samlad kulturpolitik för att uppnå det kulturpolitiska målet om internationellt och interkulturellt utbyte. Vi ser många möjligheter att uppnå detta genom en förbättrad samordning, stärkt finansiering och förenkling av de idag komplicerade regelverken. Ett led i detta är inrättandet av ett internationellt sceninfokontor. 

Samverka med socialministern om de sociala regelverken 
Villkoren för de konstnärliga utövarna måste förbättras. Skatte- och trygghetssystemen behöver anpassas för att möta flexibla arbetsförhållanden. Den politisk samsyn som finns i den nu pågående statliga socialförsäkringsutredningen om bristerna i nuvarande regelverk måste leda till konkreta resultat.

Samverka med integrationsministern om ökad mångfald
Att spegla hela mångfalden i kulturlivet är en stor utmaning. Inom scenkonsten pågår ett stort arbete för att bredda utbudet och rekryteringen. Men det behövs även en samlad satsning på detta område liksom man tidigare gjort framgångsrika nationella satsningar för att öka jämställdheten i kulturlivet.

Samverka med finansministern om en utökad budget
Under olika regeringar har urholkning av anslagen till scenkonstens institutioner undergrävt verksamheternas omfattning och kvalitet samtidigt som den krympt utrymmet för förnyelse och utveckling. För den fria scenkonsten är läget än mer alarmerande.

Bakom dessa råd till den kommande kulturministern står en enad scenkonstbransch. Vi vet att scenkonsten har en viktig uppgift att bidra till många samhälleliga områden. Det vi saknar är en dialog om hur andra områden kan bidra till scenkonsten till gagn för en bred allmänhet.

Karin Enberg, ordförande Svensk Teaterunion                                     
Anna Carlson, ordförande Teaterförbundet                       
Stefan Forsberg, ordförande Svensk Scenkonst