Nordic Performing Arts Days

Mellan den 23-26 augusti i år anordnas Nordic Performing Arts Days. 2012 går dagarna av stapeln i Reykjavik, Island. Dagarna är ett samarbete mellan de nordiska teaterunionerna och är en uppdaterad version av de Nordiska Teaterdagarna.

Under Nordic Performing Arts Days kommer alla de nordiska länderna att presentera varsin pjäs, Nordic Drama Train. Pjäserna kommer sedan åka på en turné för att lanseras på olika ställen runt om i norden. Den svenska juryn har valt ut Mira går genom rummen av Martina Montelius för att representera Sverige. På Island kommer pjäsen presenteras genom en reading på engelska.

Nordic Performing Arts Days kommer också att bjuda på ett antal workshops. Artister/ scenkonstarbetare från hela norden har fått ansöka om medverkan.

Från Sverige åker ett antal personer till Nordic Performing Arts Days:
Ann Mari Engel, generalsekreterare Teaterunionen
Ulla Svedin, ordförande i Teaterunionens utbildningskommitté
Anna Carlson, ordförande i Teaterförbundet
Martina Montelius, dramatiker och svensk representant i Nordic Drama Train

Följande personer från Sverige har blivit antagna till att delta i workshopsprogrammet:
Mario Castro Sepulveda
Destiny Johannah Bergvall
Hanna af Kleen
Mathias Lafolie
Olof Runsten
Rebecka Pershagen
Sara Israelsson
Susanne Burstein

 

Viva Vivica

 

 

 

 

 

 

Teaterunionen är med och arrangerar ett seminarium om Vivica Bandler -avantgardisten som blev teaterchef

Vivica Bandler (1917-2004) var avantgardisten, den lite säregna regissören som med åren etablerade sig som en av Nordens mest centrala gestalter inom scenkonsten. 1955 tog hon över Lilla Teatern i Helsingfors, med skådespelare som Birgitta Ulfsson och Lasse Pöysti. Under hennes dryga tio år som chef för Stockholms Stadsteater utvecklades teatern till en av de mest vitala och omtalade scenerna i landet. Med de många gästspelen tog hon också med sig den finländska teatern till Sverige.

Utställningen Viva Vivica, som är producerad av Teatermuseet i Helsingfors och Teaterstiftelsen Vivicas Vänner, visas under hösten 2012 i Klarascenen foajé på Stockholms stadsteater. I samband med öppningen arrangeras ett seminarium på:

KLARASCENEN, STOCKHOLMS STADSTEATER
-mån 27 aug kl. 15-17

Teaterchef Benny Fredriksson, Stockholms stadsteater, inviger seminariet.

“Att rida, att skjuta med båge och att tala sanning”
Skådespelaren Birgitta Ulfsson, dramatikern och regissören Suzanne Osten och författaren Bengt Ahlfors i ett samtal om Vivica Bandler och hennes motto.

Till vännen Vivica
Dansaren Tiina Lindfors ger en personlig hyllning

Så förvaltar vi arvet efter Vivica Bandler och vad kan Finland och Sverige ge varandra nu?
Ett samtal om det svensk-finländska teatersamarbetet idag med Riksteaterns VD Birgitta Englin, TURteaterns konstnärliga ledare Nils Poletti, regissören Tatu Hämäläinen, Åbo Svenska teaters chef Joachim Thibblin, Teaterstiftelsen Vivicas Vänners ordförande, dramatikern och regissören Raija-Sinikka Rantala.

Moderator
Direktör Anders Eriksson, Finlandsinstitutet

Utställningen öppnas av
Finlands ambassadör Harry Helenius

Välkomna!

Deltagande i seminariet är avgiftsfritt men förutsätter anmälan i förväg till
bandler@stadsteatern.stockholm.se

Seminariet arrangeras av:
Stockholms stadsteater och Finlandsinstitutet i Stockholm
I samarbete med Finlands ambassad, Riksteatern “Scen utan gränser” och Teaterunionen.

 

Sex krav

EN KULTURPOLITIK ÖVER GRÄNSERNA! – Sex krav från scenkonstbranschen

Ett av Sveriges kulturpolitiska mål är att främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan. Det saknas dock en samlad kulturpolitik och nödvändiga resurser för att förverkliga detta mål. Resurserna för  internationellt och interkulturellt utbyte har tvärtom minskat under hela 2000-talet. Vi inom den svenska scenkonsten arbetar för att öka det internationella utbytet och samarbetet. Under Teaterunionen, Teaterförbundet och Svensk Scenkonsts seminarium i Almedalen presenterade vi sex kulturpolitiska krav till ansvariga departement och myndigheter.

Våra målsättningar för det internationella utbytet är:

• att med gränsöverskridande samarbete stödja kreativa processer
• att öka närvaron i Sverige av internationell scenkonst
• att öka mångfalden för att möta en publik i Sverige med olika bakgrund
• att öka närvaron av svensk scenkonst utomlands
• att förbättra och fördjupa dialogen med och andra länder
• att inom biståndet öka kulturens roll för demokratifrämjande och utveckling

Våra kulturpolitiska krav för att åstadkomma detta är:

1. FINANSIERING
Det finns en växande klyfta mellan de kulturpolitiska ambitionerna för
internationalisering och de tillgängliga resurserna. Det är resurskrävande att arbeta
internationellt och det måste finnas särskilda resurser för kulturutbyte och kultursamverkan.

Vi föreslår förverkligande av förslaget i Internationella kulturutredningen 2003 om en internationell kulturfond. En sådan fond ska vara en fri resurs, ett komplement till befintliga aktörer, med uppdrag att stödja såväl långsiktig uppbyggnad av kulturkontakter med specifika länder som aktiviteter som främjar Sverige som internationell kulturmötesplats.

2. SAMORDNING OCH TYDLIGHET AV MYNDIGHETER
Politiken för internationellt kulturutbyte är idag splittrad och otydlig. Ansvarsfördelningen mellan olika departement och de olika myndigheterna är oklar.

Vi vill se en samordning av information och bidragsgivning som tydliggör de olika nivåerna för internationellt stöd: nordiskt, europeiskt och globalt. Det bör också klargöras en tydlig skillnad mellan kulturbistånd och kulturutbyte som har olika utgångspunkter och syfte. Det måste skapas en tydlig nationell strategi för EU-samarbetet på kulturområdet.

3. ANPASSA REGELVERKEN
Det finns en rad konkreta hinder för det internationella kulturutbytet, från skärpta visumregler för länder utanför Europa till nya EU-regler för beskattning och sociala avgifter. EU:s inre marknad inte har förbättrat förutsättningarna för utbyte på vårt område, utan har tvärtom medfört en mer komplicerad administration. Reglerna för beskattning och sociala avgifter för utländska artister måste ses över och anpassas.

Vi efterlyser ett samarbete mellan olika departement och myndigheter och mellan EU-länderna för att underlätta konstnärligt utbyte och konstnärernas rörlighet inom EU.

4. ÖKAD NÄRVARO UTOMLANDS FÖR SVENSK SCENKONST
Det är en viktig strategisk fråga att lyfta fram den svenska scenkonsten för en internationell publik. Det finns ett stort intresse och mycket efterfrågan, men ännu är den svenska närvaron av scenkonst på internationella festivaler, mässor och mötesplatser inte så frekvent. Tvärtom saknas ofta svenska inslag på stora internationella arrangemang.

Vi vill se att de ekonomiska möjligheterna förstärks för att möjliggöra att föra ut svensk scenkonst, även med relativt kort varsel. Det bör finnas möjligheter att förstärka de internationella inslagen i existerande festivaler och bransch-träffar. Det ska också finnas möjligheter att stimulera fler översättningar och arrangera fler riktade ”showcase” för svensk scenkonst, som erbjuder produktioner till utlandet.

5. SAMVERKAN OCH KUNSKAPSFÖRMEDLING INOM BRANSCHEN
Det internationella utbyte som redan pågår inom scenkonsten sker på olika nivåer som gästspel, samproduktioner, personutbyten etc. Det saknas dock samordning och samlad information/ kunskap, vilket leder till att kunnande och erfarenhet går förlorad, att många utbyten aldrig kommer till stånd eller blir onödigt dyra.

Vi vill se en satsning på infrastruktur som möjliggör samordning av  informationen i dessa frågor. Vi vill stimulera att samla kunskap och information, samordna gästspel, förmedla förfrågningar och  kontakter, arrangera utbyten och möten samt ge konkret vägledning inför ansökningar, gästspel och utbyten.

6. PERSONUTBYTEN OCH KOMPETENSUTVECKLING
Det är viktigt att det finns goda möjligheter för enskilda konstnärer att medverka i internationella projekt samt att delta i kompetensutveckling och residens i andra länder.

Vi efterlyser bättre resurser för enskilda konstnärers utbyte samt möjlighet att söka personliga stipendier inte bara för resor utan för uppehälle och lönekostnader. Det krävs också samlad kunskap och information om arbetsvillkor och arbetsmöjligheter för kulturutövarna.

 

Kraven från en enig bransch har antagits på Teaterunionens årsmöte.
Våra medlemmar är:

Atalante
Balettakademien i Stockholm
Borås Stadsteater
Byteatern/ Kalmar Läns Teater
Centrum för dramatik
Dalateatern
Dans- och Cirkushögskolan
Dansalliansen
Dansbyrån
Danscentrum Stockholm
Dansens Hus
Dansstationen/ Palladium
Drottningholms Slottsteater
E=mc2 Danskonst
Estrad Norr/ Jämtlands läns Musik och Teater
Folkoperan
Folkteatern i Gävleborg
Folkteatern i Göteborg
Folmer Hansens Teaterförlag
Fria Teatern
Göteborgs Stadsteater
Göteborgs Universitet
GöteborgsOperan
Helsingborgs Stadsteater
Högskolan för scen och musik,
Kungliga Dramatiska Teatern
Kungliga Operan/ Kungliga Baletten
Kungliga Svenska Balettskolan
Länsteatern på Gotland
Länsteatrarna i Sverige
Lärarförbundet – danspedagogerna
Malmö Opera och Musikteater
Malmö Stadsteater
Moderna Dansteatern
Musik- och teatermuseet
Norrbottensteatern
NorrlandsOperan
Operahögskolan i Stockholm
Orionteatern
Pantomimteatern
Radioteatern, Sveriges Radio
Regionteatern Blekinge – Kronoberg
Regionteatern Väst AB
Riksteatern
SAFT-salonger
Samarbetsnämnden för folklig dans
Sámi Teáhter
Scen- och Teaterteknologi, Malmö Högskola
Scenkonst Sörmland
Scenkonstbolaget/ dans/ NorrDans
Scenkonstbolaget/ teater/ Teater Västernorrland
Skånes Dansteater
Smålands Musik & Teater
SRD – Samarbetsrådet för de regionala
danskonsultverksamheterna
Stockholms Dramatiska Högskola
Stockholms Stadsteater
Strindbergs Intima Teater
STTF, Swedish OISTAT centre
Svensk Scenkonst
Svenska Assitej
Svenska Teaterkritikers Förening
Sveriges Dramatikerförbund
Teater Galeasen
Teater Halland AB
TeaterAlliansen
Teatercentrum
Teaterförbundet/ för scen och film
Teaterhögskolan i Luleå
Teaterhögskolan i Malmö
Teaterstudier, LIR (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion), Göteborgs Universitet
Teaterstudio Lederman
Teatervetenskapliga Institutionen,
Stockholms Universitet
Ung Scen Öst
Uppsala Stadsteater
Uusi Teatteri
Vadstena-Akademien
WELD
Wermland Opera
Västanå Teater
Västerbottensteatern AB
Västmanlands Teater
Örebro Länsteater
Östgötateatern

Seminarium i Almedalen

Foto: Region Gotland

PÅ SPANING EFTER EN INTERNATIONELL KULTURPOLITIK
Ons den 4 juli kl. 11.15-12.45 anordnar vi seminarium i Almedalen.

Ett av Sveriges kulturpolitiska mål är att ”främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan”. Vi vill diskutera hur detta mål ska kunna uppfyllas. Vi lever i en alltmer
globaliserad värld med ökande internationella kontakter och i ett Sverige med växande befolkning med rötter i olika länder. En regionaliserad kulturpolitik ställer krav på en genomarbetad nationell strategi för hur man ska få till stånd ett ökat internationellt och interkulturellt kulturutbyte. Från scenkonstområdet har vi saknat en sådan och hoppas få till stånd en debatt om möjliga framtidsperspektiv. Statssekreterare Jarmo Lindén från Finlands Undervisnings- och kulturministerium inspirerar genom att berätta om politiska visioner, strategier och resurser för internationellt kulturutbyte i vårt grannland. Vi diskuterar sedan internationellt samarbete, kulturutbyten och kulturbistånd genom utfrågning av företrädare för Kulturdepartementet, UD och Svenska Institutet. De arrangerande organisationerna ger avslutande kommentarer.

Medverkande:
Jarmo Lindén, statssekreterare, Finlands Undervisnings- och kulturministerium
Henrik Toremark, stabschef, Kulturdepartementet
Maria Kron, enheten för evenemang, Svenska Institutet
Helene Larsson, Sveriges kulturråd i Belgrad, UD
Ellen Wettmark, koordinator internationella frågor, Kulturrådet
Ulrika Holmgaard, VD, Svensk Scenkonst
Ann Mari Engel, generalsekreterare, Teaterunionen
Jaan Kolk, förbundsdirektör, Teaterförbundet

Moderator: Henrik Selin, Sveriges kulturråd i Bryssel, UD

Ons den 4 juli kl. 11.15-12.45 på Länsteatern på Gotland, Bredgatan 10

Varmt välkomna!

Boka plats via info (at) scensverige.se

Swedstage 2012

Swedstage 2012 är det första showcaset för teater i Sverige. Vi kommer presentera svenska föreställningar och pjäser för internationella turnéläggare, festivalarrangörer och inköpare. Produktionerna är turnébara och lämpade för en internationell publik.

Läs mer om alla föreställningar, registreringen och schemat HÄR.

Women and Creating: Rights and Possibilities

During the Women Playwrights International Conference (WPIC) in Stockholm, Teaterunionen will host a workshop/ seminar. August 17, 10.00 – 11.30

A discussion with participants and audience about working worldwide with empowering women’s rights and promoting the possibilities for women to create.

Participants:
Kerstin Grebäck
, president of the organisation Women to Woman, vice-president of Women’s International League for Peace and Freedom, recipient of Rights Livelihood Price.

Agneta Pleijel, playwright and member of Swedish PEN. Agneta Pleijel is one of Sweden’s most prominent writers of plays and novels, professor in dramatic writing and former president of the Swedish PEN.

Katarina Bergehed, in charge of women’s rights , Amnesty Sweden

Moderator:
Ann Mari Engel
, managing director of Teaterunionen and  president of the Action Committee for Artist’s Rights of the International Theatre Institute

Organised by:
Teaterunionen
ITI:s Action Committee for Artist’s Rights

Scendatabasen

 

 

 

Scendatabasen innehåller dokumentation av i stort sett all scenkonst i Sverige som producerats sedan 2007. Databasen fungerar även som ett kalendarium över kommande månads premiärer. Information från teatrar/ institutioner/ produktionsbolag läggs löpande in per månad. I Scendatabasen är det möjligt att söka information på till exempel produktion, upphovsman, medverkande, teater, institution, premiärdatum. Det går också att söka på antal kvinnor och män i samtliga yrkeskategorier som dokumenteras i scendatabasen.