Råd till en kommande kulturminister

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

 

TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER!
Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den.

Den kommande regeringen har allt att vinna på att satsa på scenkonsten!
Den professionella scenkonsten i Sverige är mångfacetterad och har ett starkt publikstöd. Den innefattar stora och små institutioner runt om i landet, flera hundra fria teater- och dansgrupper, producenter och evenemangsbolag. Sammantaget visas många tusen föreställningar om året för en publik på närmare 7 milj.

Det finns alla möjligheter att sprida den till ännu fler, skapa en starkare infrastruktur och utveckla samverkan med andra områden.

Samtidigt medför urgröpta resurser att högklassig och efterfrågad scenkonst idag inte når så många som den skulle kunna. Bristen på utvecklingsmöjligheter skapar ineffektivitet.

Scenkonsten har en avgörande roll för att förverkliga nationella, regionala och lokala kulturpolitiska mål. Den bidrar aktivt till att verka för yttrandefrihet, integration och hållbar utveckling.

Vi vet att en kulturminister inte kan åstadkomma detta ensam utan att det krävs dialog och samverkan. Vi föreslår därför:

 

SAMVERKA MED BRANSCHEN!
Att utnyttja scenkonstens potential ger mycket tillbaka. Vi som företräder scenkonstbranschen ser fram emot att bidra med den kompetens och kunskap vi har för att vi gemensamt ska uppnå målet om en scenkonst för alla!

 

SAMVERKA MED UTBILDNINGSMINISTERN OM SCENKONST I SKOLAN
Kulturens roll i skolan behöver stärkas genom ökning av estetiska ämnen och samverkan med kulturskolan. Skolornas eget arbete med kulturen ska finansieras inom den ordinarie skolbudgeten. Skapande skola är inte lösningen för att nå ut med scenkonsten. Istället för att fungera som ett komplement, har det i många fall blivit en ersättning för
scenkonst för eleverna. Alla barn och ungdomar i skolan bör garanteras minst en professionell scenkonstupplevelse per termin.

 

SAMVERKA MED ARBETSMARKNADSMINISTERN OM ATT STÄRKA KULTURARBETSMARKNADEN
Teater-, dans-, och musikallianserna har blivit en tredje anställningsform som gör det möjligt för idag ca 300 frilansande artister att få trygghet och utvecklingsmöjligheter mellan uppdragen. Andra viktiga frågor med koppling till arbetsmarknadsområdet gäller ökat stöd till regionala lösningar för kompetensutveckling och förstärkt stöd till
centrumbildningarna inom scenkonsten.

 

SAMVERKA MED SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OM EN INFRASTRUKTUR FÖR ATT MÖTA SCENKONST ÖVER HELA LANDET
Det saknas ett välutvecklat stöd till arrangörer och ett distributionssystem för scenkonsten för både barn, unga och vuxna. Under de senaste åren har en del nät slagits sönder, genom indragna konsulenter och kultursekreterare och genom att kommunerna brister i samverkan.

För att tillgängliggöra scenkonsten för alla krävs en infrastruktur av arrangörer och förmedlare i hela landet. Detta kräver regionala och kommunala insatser men även en nationell samverkan.

 

SAMVERKA MED UTRIKESMINISTERN OM ATT FÖRSTÄRKA DET INTERNATIONELLA KULTURUTBYTET
Idag saknas nödvändiga resurser och en samlad kulturpolitik för att uppnå det kulturpolitiska målet om att främja internationellt och interkulturellt utbyte. Det behövs både en ökad närvaro av svensk scenkonst utomlands och ett ökat utbyte. Vi ser många möjligheter att uppnå detta genom en förbättrad samordning, stärkt finansiering och
förenkling av de idag komplicerade regelverken. Ett led i detta är inrättandet av ett internationellt sceninfokontor.

 

SAMVERKA MED SOCIALMINISTERN OM DE SOCIALA REGELVERKEN
Om konsten ska kunna utvecklas måste villkoren för de konstnärliga utövarna förbättras. Skatte- och trygghetssystemen behöver anpassas för att möta flexibla arbetsförhållanden. Den politiska samsyn som finns i den nu pågående statliga socialförsäkringsutredningen om bristerna i nuvarande regelverk måste leda till konkreta resultat.

 

SAMVERKA MED INTEGRATIONSMINISTERN OM ETT KULTURLIV FÖR ÖKAD MÅNGFALD
Att spegla hela mångfalden i kulturlivet är en stor utmaning. Inom scenkonsten pågår ett stort arbete för att bredda utbudet och rekryteringen och det finns en mängd viktiga initiativ. Scenkonsten är en viktig arena för att förmedla erfarenheter och kunskap från olika håll. Dock skulle det behövas en samlad satsning på detta område liksom man tidigare gjort framgångsrika nationella satsningar för att öka jämställdheten i kulturlivet.

 

SAMVERKA MED FINANSMINISTERN OM EN UTÖKAD BUDGET
Under olika regeringar har anslagen till scenkonstens institutioner inte följt med kostnadsutvecklingen. Den urholkning av anslagen som pågår år från år undergräver möjligheterna att upprätthålla kvaliteten och omfattningen av verksamheterna samtidigt som utrymmet för förnyelse och utveckling krymper.

För den fria scenkonsten är läget än mer alarmerande. Redan sköra verksamheter pressas ytterligare och nya aktörer ges inte ges utrymme att växa och utvecklas.

Det är också nödvändigt att stärka stödet till fria kulturskapare. Till exempel har utrymmet för ny svensk dramatik minskat betydligt under de senaste åren.

 

Vi som riktar dessa råd till den kommande kulturministern vet att scenkonsten har en viktig uppgift för att bidra till många samhälleliga områden. Det vi saknar är en dialog om hur andra områden kan bidra till scenkonsten och kulturlivet till gagn för en bred allmänhet.

svenskscenkonst

teaterforbundet.jpgTeaterunionen

teatercentrum.jpgdanscentrum-webb.jpg

sveriges dramatikerforbund

Lansteatrarna.jpg

Här kan du ladda ner Kulturpolitiska kommitténs Råd till en kommande kulturminister.