Protokoll från årsmötet

Årsmöte 2016.03.14
Svensk Teaterunion
Svenska ITI

Tid: 13.30-16.30
Plats: Teater Påfågeln
Närvarande: Se bilaga

 

1. Mötets öppnande

Teaterunionens ordförande Ulrika Holmgaard förklarar mötet öppnat.

Veronica Bedecs från Pantomimteatern och Rolf S Nielsen från Mittiprickteatern hälsar alla välkomna.

2. Fastställande av dagordningen

Punkt 12 och 14 stryks från dagordningen

3. Val av mötesordförande

Ulrika Holmgaard väljs till mötesordförande.

4. Val av mötessekreterare

Ulricha Johnson väljs till mötessekreterare.

5. Val av två justerare

Rolf S Nielsen och Fay Nenander väljs till justerare.

6. Godkännande av röstlängd

Röstlängden fastställdes genom presentation av alla närvarande.

7. Frågan av mötets stadgeenliga utlysande

Mötet förklaras vara stadgeenligt utlyst.

8. Föredragning av verksamhetsberättelse och bokslut för 2015

Ulricha Holmgaard föredrar Teaterunionens verksamhetsberättelse.

Lena Norlén föredrar Teaterunionens årsredovisning.

Årsmötet har inga anmärkningar på verksamhetsberättelsen.

9. Föredragning av revisorsberättelsen

Teaterunionens förtroendevalda revisor Shoshana Kushner föredrog revisorsberättelsen och föreslog att årsmötet ska ge ansvarsfrihet åt styrelsen.

10. Fastställande av resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkningen för 1 jan 2015-31 dec 2015 fastställs.

11. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2015.

12. Val av ordförande och vice ordförande

Punkten stryks.

13. Ev fyllnadsval

Cecilia Nilsson presenterar valberedningens förslag:

Styrelsen:

Mika Romanus, nyval i styrelsen, nyval som vice ordförande.
Förbundsdirektör, Teaterförbundet. Representerar Teaterförbundet.

Minna Krook, Dansare, koreograf, styrelseledamot Teaterförbundet. Avgår som vice ordförande, men föreslås kvarstå som ledamot i styrelsen. Representerar Teaterförbundet.

Åse Axberg, Press-/infoansvarig, Teaterförbundet, avgår ur styrelsen. Representerade Teaterförbundet.

Representant i Nordic Network for Performing Arts (Tidigare nordisk teaterunion)

Mika Romanus ersätter Minna Krook som ordinarie representant i Nordic Network for Performing Arts.

Revisorer:

Henrik Fellesson har slutat som Administrativ chef för Svensk Scenkonst och föreslås ersättas som revisor i Teaterunionen av Carina Stenlund, Svensk Scenkonst.

Valberedningen har bestått av Henrik Stålspets, Susin Lindblom, Annelie Gardell, Cecilia Nilsson

Årsmötet beslutar att godkänna valberedningens förslag.

14. Val av revisorer

Punkten stryks.

15. Information om översyn av medlemsavgifter

Ulricha Holmgaard informerar om att Teaterunionens styrelse under året ska se över och förtydliga medlemsavgifterna. I höst kommer Teaterunionen att utlysa ett extra årsmöte då eventuella justeringar i medlemsavgifter ska tas. Datum för det extrainsatta årsmötet kommer att skickas ut till alla rådsmedlemmar i god tid.

16. Presentation av ny verksamhetschef och aktuell verksamhet

Teaterunionens nya verksamhetschef Ulricha Johnson presenterar sig.

Ulricha Johnson presenterar Teaterunionens aktuella verksamhet.

  • ITIs världskongress i Manaus 30 maj-4 juni
  • Nordic Performing Arts Days på Färöarna och New Nordic Drama 24-28 maj
  • Program under Stockholm Pride 25-31 juli
  • Svensk tema på Maribor Theatre Festival 14-23 oktober
  • Swedstage – den svenska showcasefestivalen 23-25 oktober
  • Eventuellt samarbete med Alexandrinskyteatern i St Peterburg

Under året ska Teaterunionen också arbeta med vår profil och utveckla vårt arbete med att tydligare knyta våra projekt till vår organisation. Som en del av detta kommer studenter från Beghs School of Communication att göra examensprojekt hos oss där de ska hjälpa oss med vår profilering.

Den 2 maj ska Teaterunionens styrelse ha en heldag för att prata om vår framtida organisation och profil. I styrelsen finns det planer på ett eventuellt namnbyte för organisationen, vilket i så fall blir en fråga för det extrainsatta årsmötet i höst.

17. Scenkonstbiennalen i Norrköping 2017

Nästa Scenkonstbiennal kommer äga rum den 23-28 maj 2017 i Norrköping med Scenkonstbolaget i Östergötland som värd.

Alla producenter inbjuds nominera föreställningar. Deadline för nomineringar är den 14 november.

Under våren kommer Teaterunionens styrelse att utse en programgrupp som ska ansvara för seminarie- och workshopsprogrammet. Förslag till programpunkter lämnas via en blankett på vår hemsida.

18. Övriga frågor

Inga övriga frågor.