Nya medlemmar!

Vår styrelse har beviljat fem nya medlemmar. Varmt välkomna till Scensverige säger vi till Centrum för scenisk rörelse och eget skapande, Drömmarnas hus, Winkir Teater och Musik, Cirku(s)lera och Stockholm Fringe Festival (STOFF)! Genom medlemskapet ingår nu dessa organisationer i vår nationella gemenskap tillsammans med institutioner, organisationer och fria grupper som yrkesmässigt bedriver konstnärlig, pedagogisk, vetenskaplig eller facklig verksamhet inom svensk scenkonst, samt i det internationella nätverket International Theatre Institute, med kontor i nästan 100 länder.

Centrum för scenisk rörelse och eget skapande
Centrum för scenisk rörelse och eget skapande ordnar workshops, kurser, seminarier i scenisk rörelse och eget skapande i en fysisk teatertradition. Under 5 år har de bedrivit researchresidence handledda av Michael Norlind. Deltagare har varit dansare, musiker och skådespelare. De driver också föreställningsprojekt.

Drömmarnas hus
Sedan 2005 har Drömmarnas Hus gjort stora scenproduktioner. Spelplatserna, samarbetet med kulturinstitutioner och produktionernas teman har varierat, men ingrediensen är alltid densamma: unga skapar och genomför föreställningarna tillsammans med professionella kulturarbetare med en hög konstnärlig ambition. Deras produktioner bygger alltid på ett pedagogiskt förarbete där de samlar de ungas idéer och frågeställningar som ett sätt att lyfta fram de unga.

Winkir Teater och Musik
Under tio år har Winkir producerat föreställningar som hyllats av publik och recensenter. Det har handlat om glädje, död och kärlek om jämställdhet, och självmord, om synd, skam och nåd. De har gjort kriminalmusikal och jobbat med opera och franska chansoner och klämt in jazz i de mest oväntade situationer. De har också djupdykt i fadersrelationer och gjort en hel föreställning om manlighet samt mycket mycket mer.

Cirku(s)lera
Cirku(s)lera startades 2002 och är en systerförening till franska Cirqu’Oui. De arbetar i huvudsak med ideella projekt i samarbete med UNICEF, Arvsfonden och Barnens Rättigheter i Sverige och internationellt. Förutom föreställningar utarbetar Cirku(s)lera workshop för barn och unga i utsatta områden och för barn och unga som saknar ett tryggt nätverk av vuxet stöd.

Stockholm Fringe Festival (STOFF)
Stockholm Fringe Festival (STOFF), nu in på sitt 8:e verksamhetsår, är en multidisciplinär scenkonstfestival som lyfter det lokala igenom det globala. Sedan sin start 2010 har festivalen aktivt arbetat med att skapa en platform för artister på väg upp eller etablerade akter som väljer att arbeta vid sidan om det kommersiella scenlandskapet. STOFF är aktiva i IETM, WFN och är EFFE certifierade.

Vill du också bli medlem? Här kan du närmare om vilka som redan är medlemmar och hur du kan ansöka om medlemskap.

Världskongressen inställd

I helgen fick vi nyheten om att International Theatre Institutes, ITIs, 35e världskongress i Manaus, Brasilien, har blivit inställd. Anledningen är den politiska och ekonomiska instabilitet som just nu råder i landet, läs mer i breven nedan.

Generalsekretariatet, Executive Council och alla ITI-center runt om i världen arbetar nu med att hitta en lösning för att kunna ordna kongressen längre fram.

International Theatre Institute grundandes 1948 och är en NGO, en icke-statlig intresseorganisation på scenkonstområdet med 85 nationella centra i hela världen samt ett 20-tal associerade länder och organisationer. Teaterunionen är det svenska ITI-kontoret och vår uppgift är bland annat att förmedla internationellt utbyte av kunskap och praktik på scenkonstområdet samt att främja samarbeten mellan scenkonstorganisationer och artister runt om i världen. ITIs högsta beslutande organ är världskongressen och Executive Council. Hos Unesco har ITI en status som prioriterad internationell organisation på scenkonstområdet.

Letter Cancellation of the Congress

Official Letter Manaus Cancellation

Internationella gäster på Bibu

I samverkan med Svenska Institutet kommer vi att, tillsammans med Assitej, bjuda in och samordna ett antal internationella gäster till Bibu. Att bidra till internationellt utbyte och samverka över gränserna är ju bland det bästa vi vet, så vi dyker med stolthet rakt in i uppgiften! Ta gärna kontakt med oss när ni ser oss vandra runt med dessa tillresta scenkonstälskare på festivalerna.

Protokoll från årsmötet

Årsmöte 2016.03.14
Svensk Teaterunion
Svenska ITI

Tid: 13.30-16.30
Plats: Teater Påfågeln
Närvarande: Se bilaga

 

1. Mötets öppnande

Teaterunionens ordförande Ulrika Holmgaard förklarar mötet öppnat.

Veronica Bedecs från Pantomimteatern och Rolf S Nielsen från Mittiprickteatern hälsar alla välkomna.

2. Fastställande av dagordningen

Punkt 12 och 14 stryks från dagordningen

3. Val av mötesordförande

Ulrika Holmgaard väljs till mötesordförande.

4. Val av mötessekreterare

Ulricha Johnson väljs till mötessekreterare.

5. Val av två justerare

Rolf S Nielsen och Fay Nenander väljs till justerare.

6. Godkännande av röstlängd

Röstlängden fastställdes genom presentation av alla närvarande.

7. Frågan av mötets stadgeenliga utlysande

Mötet förklaras vara stadgeenligt utlyst.

8. Föredragning av verksamhetsberättelse och bokslut för 2015

Ulricha Holmgaard föredrar Teaterunionens verksamhetsberättelse.

Lena Norlén föredrar Teaterunionens årsredovisning.

Årsmötet har inga anmärkningar på verksamhetsberättelsen.

9. Föredragning av revisorsberättelsen

Teaterunionens förtroendevalda revisor Shoshana Kushner föredrog revisorsberättelsen och föreslog att årsmötet ska ge ansvarsfrihet åt styrelsen.

10. Fastställande av resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkningen för 1 jan 2015-31 dec 2015 fastställs.

11. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2015.

12. Val av ordförande och vice ordförande

Punkten stryks.

13. Ev fyllnadsval

Cecilia Nilsson presenterar valberedningens förslag:

Styrelsen:

Mika Romanus, nyval i styrelsen, nyval som vice ordförande.
Förbundsdirektör, Teaterförbundet. Representerar Teaterförbundet.

Minna Krook, Dansare, koreograf, styrelseledamot Teaterförbundet. Avgår som vice ordförande, men föreslås kvarstå som ledamot i styrelsen. Representerar Teaterförbundet.

Åse Axberg, Press-/infoansvarig, Teaterförbundet, avgår ur styrelsen. Representerade Teaterförbundet.

Representant i Nordic Network for Performing Arts (Tidigare nordisk teaterunion)

Mika Romanus ersätter Minna Krook som ordinarie representant i Nordic Network for Performing Arts.

Revisorer:

Henrik Fellesson har slutat som Administrativ chef för Svensk Scenkonst och föreslås ersättas som revisor i Teaterunionen av Carina Stenlund, Svensk Scenkonst.

Valberedningen har bestått av Henrik Stålspets, Susin Lindblom, Annelie Gardell, Cecilia Nilsson

Årsmötet beslutar att godkänna valberedningens förslag.

14. Val av revisorer

Punkten stryks.

15. Information om översyn av medlemsavgifter

Ulricha Holmgaard informerar om att Teaterunionens styrelse under året ska se över och förtydliga medlemsavgifterna. I höst kommer Teaterunionen att utlysa ett extra årsmöte då eventuella justeringar i medlemsavgifter ska tas. Datum för det extrainsatta årsmötet kommer att skickas ut till alla rådsmedlemmar i god tid.

16. Presentation av ny verksamhetschef och aktuell verksamhet

Teaterunionens nya verksamhetschef Ulricha Johnson presenterar sig.

Ulricha Johnson presenterar Teaterunionens aktuella verksamhet.

  • ITIs världskongress i Manaus 30 maj-4 juni
  • Nordic Performing Arts Days på Färöarna och New Nordic Drama 24-28 maj
  • Program under Stockholm Pride 25-31 juli
  • Svensk tema på Maribor Theatre Festival 14-23 oktober
  • Swedstage – den svenska showcasefestivalen 23-25 oktober
  • Eventuellt samarbete med Alexandrinskyteatern i St Peterburg

Under året ska Teaterunionen också arbeta med vår profil och utveckla vårt arbete med att tydligare knyta våra projekt till vår organisation. Som en del av detta kommer studenter från Beghs School of Communication att göra examensprojekt hos oss där de ska hjälpa oss med vår profilering.

Den 2 maj ska Teaterunionens styrelse ha en heldag för att prata om vår framtida organisation och profil. I styrelsen finns det planer på ett eventuellt namnbyte för organisationen, vilket i så fall blir en fråga för det extrainsatta årsmötet i höst.

17. Scenkonstbiennalen i Norrköping 2017

Nästa Scenkonstbiennal kommer äga rum den 23-28 maj 2017 i Norrköping med Scenkonstbolaget i Östergötland som värd.

Alla producenter inbjuds nominera föreställningar. Deadline för nomineringar är den 14 november.

Under våren kommer Teaterunionens styrelse att utse en programgrupp som ska ansvara för seminarie- och workshopsprogrammet. Förslag till programpunkter lämnas via en blankett på vår hemsida.

18. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Ansökningstiden har passerat

Ansökningstiden för tjänsten som verksamhetsledare/kanslichef har nu gått ut.

Just nu går vi igenom alla ansökningar och återkommer senast under vecka 35.

Upprop för den fria scenkonsten!

upprop

Teaterförbundet, Teatercentrum och Danscentrum gör under våren en offensiv för den fria professionella scenkonsten. Den är idag en självklar del av det svenska kulturlivet och bidrar till en dynamisk, högklassig och varierande scenkonst. Samtidigt hotas dess framtid av urholkade anslag och en illa fungerande infrastruktur.

I anslutning till uppropet hålls också fem regionala seminarier där den fria scenkonstens framtid diskuteras med politiker, verksamma och andra aktörer.

– Det nuvarande offentliga stödet ligger inte i nivå med den fria professionella scenkonstens roll och betydelse. Vi vill därför bjuda in till en öppen dialog om dess framtid. En diskussion som ofrånkomligen handlar om pengar men också om den infrastruktur som den fria scenkonsten verkar inom, säger Anna Carlson, ordförande i Teaterförbundet.

– Trots att barn och ungas rätt till kultur är ett prioriterat mål på alla politiska nivåer ser vi en utveckling där skolorna köper färre scenkonstproduktioner. Alla elever ska ha rätt att få uppleva minst en föreställning per termin och hela modellen med Skapande Skola behöver ses över, säger Rolf S. Nielsen, ordförande i Teatercentrum.

– Att stärka arrangörsledet är en strategisk fråga. Idag är möjligheterna att ta del av professionell scenkonst ojämnt fördelat över landet, vilket är särskilt tydligt på dansområdet, säger Hellen Smitterberg, ordförande i Danscentrum.

Uppropet innehåller följande fem punkter:

• Fördubbla anslagen
• Tydliga kriterier
• Scenkonst till alla elever
• Stärk arrangörerna
• Stöd kulturskaparna


Mötesplatser för att diskutera den fria scenkonstens framtid:

Umeå: 10 maj kl 14, baren på Norrlandsoperan
Mötet sker i anslutning till scenkonstfestivalen MADE

Helsingborg: 15 maj kl 13, Konsertsalen i Dunkers
Mötet sker i anslutning till bibu.se

Göteborg: 16 maj kl 15, Folkteaterns foajé
Mötet sker i anslutning till Göteborgs dans- och teaterfestival

Stockholm: 26 maj kl 18, Teater Ettan på Stockholms Dramatiska Högskola,
Arrangeras i samarbete med Teaterförbundets regionråd i Stockholm.

Visby: 2 juli kl 13, TCO-parken, Strandgatan 1
Mötet sker under Almedalsveckan

Festivaler

Teaterunionen arrangerar två festivaler; Scenkonstbiennalen och Swedstage. Utöver dessa pågår en mängd andra festivaler året runt. Vi har därför satt ihop en länklista med festivaler, både i svenska och internationella.

Listan finner du HÄR.